2. ročník medzinárodných HORSKÝCH MTB cyklistických pretekov na Slovensku.

🚴 SLANSKÝ MTB MARATÓN 2021 ⛰️

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA :

Dátum a miesto : DD. MM 2021, Opalex Sigord

Riaditeľ pretekov : PETER HADBAVNÝ

Hlavný rozhodca : ZUZANA SUBOVITSOVÁ

TECHNICKÉ USTANOVENIA :

Prihlášky :

Prostredníctvom oficiálnej web stránky podujatia www.slanskymtbmaraton.sk v sekcii „REGISTRÁCIA„.

Kancelária pretekov :

Stánok s označením „PREZENTÁCIA“.

Prezentácia / Registrácia :

DD. MM 2021, od 08:00 do 10:30 hod. SEČ., v mieste štartu a cieľa.

PREZENTÁCIA : pre pretekárov, ktorí uhradili štartovné vopred na účet, stánok s označením „PREZENTÁCIA“, výdaj štartovných čísel v deň štartu pretekov DD. MM 2021, od 8:00 hod. SEČ. do 10:30 hod. SEČ. a podpíšu sa do štartovnej listiny.

REGISTRÁCIA na DLHÚSTREDNÚKRÁTKU trať BUDE možná v deň štartu pretekov DD. MM 2021, od 8:00 hod. SEČ. do 10:30 hod. SEČ., v mieste štartu a cieľa.
DLHÁ : -20,- EUR v hotovosti,
STREDNÁ : -15,- EUR v hotovosti,
KRÁTKA : -10,- EUR v hotovosti,

Registrovať sa pretekári môžu prostredníctvom ONLINE REGISTRÁCIE na oficiálnej web stránke podujatia www.slanskymtbmaraton.sk v sekcii „REGISTRÁCIA„.
DLHÁ (pri online registrácii do DD.MM.2021, 23:59 SEČ -15,- EUR)
STREDNÁ (pri online registrácii do DD.MM.2021, 23:59 SEČ -10,- EUR)
KRÁTKA (pri online registrácii do DD.MM.2021, 23:59 SEČ -5,- EUR)

Názov banky : Fio banka, a.s.
IBAN : SK2483300000002701725820
BIC/SWIFT : FIOZSKBAXXX

Limit účastníkov : 

300 (slovom: tristo) pretekárov.
ŠTARTOVNÁ LISTINA

Štartujú : 

Všetci pretekári, ktorí sa zaregistrovali, bolo im pridelené štartovné číslo, zaplatili za neho, dostali štartovné číslo a svojim vlastnoručným podpisom sa podpísali do štartovnej listiny.

Účasť na pretekoch : 

Dobrý zdravotný stav a súhlas s podmienkami štartu potvrdí každý pretekár vyplnením online registrácie a svojim podpisom do štartovnej listiny.
Zároveň deklaruje nasledovné :
– nebol som v posledných 14 dňoch v kontakte s osobou s pozitívnym testom na COVID-19,
– nebol som za posledných 14 dní v karanténe,
– nemám žiadne chorobné príznaky (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) ani žiaden z mojich rodinných príslušníkov,

Spoločný slávnostný štart :

Slávnostný štart KRÁTKEJ trate je DD. MM 2021 o 11:00 hod. SEČ.

Slávnostný štart STREDNEJ  trate je DD. MM 2021 o 11:00 hod. SEČ.

Slávnostný štart DLHEJ  trate je DD. MM 2021 o 11:00 hod. SEČ.

Štartovné :

Výška štartovného je definovaná v sekcii „REGISTRÁCIA“ na oficiálnej web stránke podujatia www.slanskymtbmaraton.sk.

Vyhodnotenie :

V mieste štartu a cieľa pretekov.

Ceny a kategórie : 

Ceny a kategórie sú definované v sekcii „PEŇAŽNÉ A VECNÉ CENY“ na oficiálnej web stránke podujatia www.slanskymtbmaraton.sk.

Záverečné ustanovenia :

Prihlásenie a úhrada štartového poplatku sa považuje za písomný súhlas účastníka zúčastniť sa na pretekoch.
Každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.
Každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným.
Usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené.
Účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky.
Ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov.
Pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov.
Je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, okrem vyznačeného bufetu.
Križovatky na trase pretekov budú usmerňované štátnou políciu alebo usporiadateľom od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 45 minút od prejazdu prvého pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 45 minút na vedúceho pretekára.
Prihlásením na preteky vyjadrujete súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov.
Preteká sa podľa pravidiel SZC vonku.
Preteká sa podľa pravidiel MTB cyklistiky.
Pretekár je povinný rešpektovať usmernenia rozhodcov a organizátora pretekov.
Preteká sa podľa tohto rozpisu.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu tohto rozpisu, či zrušenie pretekov v prípade nepredvídaných udalostí.

Pri usporadúvaní hromadných podujatí je potrebné dodržiavať nasledovné povinnosti:
> vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
> zákaz podávania rúk,
> pri účasti na hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia sa odporúča dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami, to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti,

V Prešove, dňa DD. MM. 2021

PETER HADBAVNÝ
riaditeľ pretekov

ZUZANA SUBOVITSOVÁ
hlavný rozhodca